بر آستان وحی و خرد

تلاشی برای نشر و گسترش عقلانیت در جامعه بشری

بر آستان وحی و خرد

تلاشی برای نشر و گسترش عقلانیت در جامعه بشری

بر آستان وحی و خرد

استاد علی صفایی حائری می نویسد: کفر متحرک به اسلام می رسد، ولی اسلام راکد، پدر بزرگِ کفر است.سلمان ها در حالی که کافر بودند، حرکتشان آنها را به رسول منتهی کرد و زبیرها در حالی که با رسول بودند، رکودِشان آنها را به کفر پیوند زد.کفری که با حرکت ما همراه باشد، وحشتی ندارد. وحشت آنجایی است که با رکودها پیوند خورده باشیم

نویسندگان

فهرست مطالب منتشر شده

بخش اول: از استاد سید احمد مددی

برشی از درس خارج استاد مددی (1)

خبر واحد؛ سیر تاریخی بحث

حجیت قطع

بخش دوم: از استاد فربهی

صوت تدریس حکمت متعالیه با محوریت کتاب بدایه الحکمه علامه طباطبایی؛ سال 1400

صوت تدریس منطق، بخش برهان؛ خلاصه ای از برهان شفا شیخ الرئیس در 24 جلسه

عدالتخواهی و کارنامه حوزه های علمیه در عدالتخواهی

تحریف دین؛ تقابل علامه طباطبایی با تفسیر مادی گرایانه از پدیده های دینی

نقش معلومات فلسفی در تفسیر آیات و روایات از منظر علامه حسن زاده

دریافت صوت تدریس شرح لمعه (فقه 3)

هدف آموزشی حوزه های علمیه

فقه حکومتی در بیان استاد فربهی

خصوصیات استاد مطهری در بیان استاد فربهی

بخش سوم: از سایر اساتید

طرح ولایت؛ سلسله دروس مبانی اندیشه اسلامی، درس معرفت شناسی استاد محسن انبیایی، سال 1400

مبانی منطقی استقرا؛ تدریس کتاب الاسس المنطقیه للاستقرا شهید صدر؛ استاد مجتبی مصباح یزدی، سال 1400

بخش چهارم: جریان شناسی سیاسی، فکری و فرهنگی ایران معاصر

جدول: نگاهی اجمالی به تاریخ معاصر ایران

نگاهی اجمالی به جریان چپ اسلامی: بخش 1 / بخش 2 / بخش 3 / بخش 4 / بخش 5 : سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی

 

روز مادر ، روز همسر ، روز خواهر ، روز کوثر ...

از دیگران (1)

هیچ گاه در زندگی ...
زیر پایت را نگاه نکن !
وگرنه نمی توانی بپری ... !