دست خط های یادگاری

به طواف اندیشه با احرام آزادی ، همه برای یافتن است و رفتن و رنه در ماندن جز پوسیدن هیچ نیست...

دست خط های یادگاری

به سراغ "من" اگر می آیید بدانید که به سراغ شیطان می آیید که "منِ فقر" همه از خصلت شیطان است ؛ اما اگر به سراغ فقیر حقیر سراپا تقصیر می آیید آهسته و آرام بیایید تا کنار سفره ی فکر و اندیشه ، لَختی گوش بکار آید و دل صفا یابد و عقل روان شود ... همه احرام آزادگی می بندیم و طواف اندیشه می نماییم تا که شاید به معراج حکمت و بهشتِ عمل نائل آیم ... کفشِ جدل و گفت و شنود را بنه که همه ثقل سفر است ...

نویسندگان

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «هنر» ثبت شده است

عینک دوم

افتادن در مباحث معرفت شناسی و اپیستمولوژی و شناخت شناسی که به معنای تحلیل فهم و ادراک و

اندیشه ی بشری است ، افتادنی است خارج از دستور این نوشتار ، اما بهره بردن از یک نکته ،

پله ی اول این نوشتار است و آن پشتِ پردهِ دار بودنِ حرکات و

سخنان و پدیده های بشری و غیر بشری است

دست خط یادگاری