دست خط های یادگاری

به طواف اندیشه با احرام آزادی ، همه برای یافتن است و رفتن و رنه در ماندن جز پوسیدن هیچ نیست...

دست خط های یادگاری

به سراغ "من" اگر می آیید بدانید که به سراغ شیطان می آیید که "منِ فقر" همه از خصلت شیطان است ؛ اما اگر به سراغ فقیر حقیر سراپا تقصیر می آیید آهسته و آرام بیایید تا کنار سفره ی فکر و اندیشه ، لَختی گوش بکار آید و دل صفا یابد و عقل روان شود ... همه احرام آزادگی می بندیم و طواف اندیشه می نماییم تا که شاید به معراج حکمت و بهشتِ عمل نائل آیم ... کفشِ جدل و گفت و شنود را بنه که همه ثقل سفر است ...

نویسندگان


به سراغ من اگر می آیید ، بدانید که به سراغ شیطان می آیید که منِ فقر همه از خصلت شیطان است ؛
اما اگر به سراغ فقیر حقیر سراپا تقصیر می آیید ، آهسته و آرام بیایید تا کنار سفره ی فکر و اندیشه لختی
گوش بکار آید و دل صفا یابد و عقل روان شود ... همه احرام آزادگی می بندیم و طواف اندیشه می نماییم
 تا که شاید به معراج حکمت و بهشتِ عمل نائل آیم ... کفش جدل و گفت و شنود را بنه که همه ثقل سفر
 است ...

واما ارومیه ، دیار مردان است و نا مردان ؛ دیار عالمان است و جاهلان دیار دوستان است و دشمنان ؛
بر دوستانش سلام و بر دشمنانش هدایت و ای کاش که روزی بیاید که مردمانش بیدار و هوایش
پاک شود و چشم ها ببینند و گوش ها بشنوند و دست ها در پی عمل برآیند و خورشید هدایت طلوع کند
و منافقان را رسوا و خدمتگزاران را عزیز و اهل اندیشه را ثابت قدم ...
من هم اهل ارومیه ام و نه ارومیه ای ... برای حقیقت می نویسم نه برای دلخوشی تا که شاید حاجتم برآمد
 و نذرم مقبول و شد هر آنچه رضایت اوست ...